ประวัติและความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด

ประวัติและความเป็นมา

         สถานีตำรวจภูธรโนนสะอาด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 อาศัยที่ทำการปกครองกิ่งอำเภอโนนสะอาด
เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการ เป็นตึกครึ่งปูน ครึ่งไม้
หลังคามุงกระเบื้อง จนถึงปัจจุบัน
          - ปี พ.ศ.2534 เปลี่ยนแปลงตำแหน่งสารวัตร เป็นสารวัตรใหญ่
          - ปี พ.ศ.2537 เปลี่ยนตำแหน่งสารวัตรใหญ่ เป็นรองผู้กำกับการหัวหน้าสถานี
          - ปี พ.ศ.2541 ได้เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ เป็นตำแหน่งผู้กำกับการ  สถานีตำรวจภูธร
อำเภอโนนสะอาด
          อาคารที่ทำการของหน่วย ตั้งอยู่เลขที่ 217 หมุ่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ (สายอุดรธานี - ขอนแก่น )  ตำบล
โนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 41240   พิกัด ทีดี 761780
          สถานภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 1. ที่ดิน มีจำนวน 1 แปลง พื้นที่รวม 10 ไร่ 3 งาน 1.50 ตารางวา
 2. สิ่งปลูกสร้าง
    2.1 อาคารที่ทำการสร้างเมื่อปี พ.ศ.2518 จำนวน 1 หลัง
    2.2 บ้านพักนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร สร้างเมื่อปี พ.ศ.2518 จำนวน 3 หลัง
    2.3 บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2518 จำนวน 2 หลัง 14 คูหา
    2.4 บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2537 จำนวน 1 หลัง 10 คูหา
         

หน้าหลัก