ประวัติอำเภอโนนสะอาด
 

 

                            อำเภอโนนสะอาด เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นท้องถิ่นที่ตั้งของเส้นทางแยกสำหรับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ    จะไปยังภาคอีสานตอนบน    โดยเส้นทางจะเป็นเส้นทางแยกออกจากกันที่บ้านกุดดอกคำ  ตำบลโพธิ์ศรีสำราญในปัจจุบัน   โดยเส้นทางอีกสายหนึ่งจะแยกไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่จังหวัด สกลนคร    นครพนม  ซึ่งเป็นชุมทางการเดินทางที่สำคัญในอดีต และยังคงสภาพเดิมให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน  ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยการตัดเส้นทางคมนาคมใหม่   โดยมีถนนมิตรภาพสายขอนแก่น – อุดรธานี  ปัจจุบันเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช  ๒๕๐๙ – ๒๕๑๕  ทำให้การคมนาคมสะดวกสบาย     ความเจริญรุ่งเรืองจึงขยายตัวมาสู่บ้านโนนสะอาด   ตำบลโนนสะอาด   ซึ่งแยกจากตำบล -โพธิ์ศรีสำราญ  ซึ่งด้วยอิทธิพลของเส้นทางสายมิตรภาพ  ทำให้ประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรือไทยอีสาน    ซึ่งอพยพมาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม   จังหวัดร้อยเอ็ด   จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดยโสธร  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดศรีสะเกษ  ที่เป็นคนพื้นเพจังหวัดอุดรธานี   จะมีอยู่ไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่จะอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด    เกือบร้อยละ  ๗๐   ของประชากรทั้งหมดของอำเภอโนนสะอาด    โดยต่างอพยพ มาในลักษณะเพื่อการจับจองที่ดิน    พร้อมทั้งตั้งรกรากการทำมาหากินหักร้างถางพง    ทำไร่ ทำนา    ปลูกสร้างบ้านเรือน ที่อยู่   ร้านค้าและโรงงานในเขตบ้านโนนสะอาด   เมื่อประมาณปีพุทธศักราช   ๒๔๗๐   เป็นต้นมา   ซึ่งเมื่อความเจริญขยายตัวมาสู่บ้านโนนสะอาด   มีผู้คนอพยพมาตั้งรกรากทำมาหากินที่บ้านโนนสะอาดเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นชุมชนใหญ่    ประกอบกับอำเภอกุมภวาปี   เป็นอำเภอใหญ่มีพื้นที่การปกครองของกว้างไกล   ทางราชการจึงได้ยกฐานะเพื่อความเหมาะสมในการปกครองชุมชน  และตั้งบ้านโนนสะอาด   ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโนนสะอาด     เมื่อวันที่   ๒๐  มกราคม  ๒๕๑๗   ในครั้งแรกมี      ตำบล   คือ   ตำบลโนนสะอาด    ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ  และตำบลบุ่งแก้ว  และอีก    ปีต่อมา  ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะให้เป็นอำเภอโนนสะอาด   เมื่อวันที่  ๑๓  เมษายน  ๒๕๒๐ 
                             ก่อนจะกลายมาเป็นอำเภอโนนสะอาด
  จากสภาพภูมิศาสตร์  ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่าง ๆ   จากการเปลี่ยนแปลงและยกฐานะแยกตัวออกจากอำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอโนนสะอาด    ได้มีการประชุมปรึกษาหารือจากกลุ่มชนหลายฝ่ายประกอบด้วยข้าราชการ   พ่อค้า    คหบดี  พระภิกษุและประชาชน   ว่า    ควรจัดหาที่ดินสำหรับเป็นที่ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอโนนสะอาดและหน่วยงานทางราชการ      ที่แห่งใดจึงจะเหมาะสม    กอปรกับ   นายไพรัช  สมณะ   ซึ่งเป็นพ่อค้าในตำบลโนนสะอาด     ได้แสดงความจำนงด้วยจิตอันเป็นกุศล  ได้ยกที่ดินส่วนตัวจำนวน  ๔๓.  ไร่  ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่  ๖๔    ถนนมิตรภาพอุดร  –  ขอนแก่น  ให้เป็นสมบัติของทางราชการ    เพื่อจัดตั้งที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด   และสถานีตำรวจภูธรอำเภอโนนสะอาด    ตลอดจนบ้านพักของข้าราชการบางส่วน     ดังนั้น    เมื่อทางราชการจัดงบประมาณก่อสร้างมาให้จึงได้ดำเนินการสร้างที่ว่าการอำเภอบนที่ดินผืนนี้ในเวลาต่อมา  ลักษณะของพื้นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอโนนสะอาดเป็นเนินสูง   ห่างจากตัวเมืองโนนสะอาด   ประมาณ     
กิโลเมตร   
สภาพทางภูมิประเทศของอำเภอโนนสะอาด                
                              สภาพโดยทั่วไปของอำเภอโนนสะอาด  เป็นพื้นราบผสมกับที่ราบลูกคลื่น    โดยบริเวณที่ดินกลางของอำเภอ  จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ    ๒๐๐ –  ๓๐๐    เมตร  ส่วนทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของอำเภอ    จะเป็นพื้นที่ราบ    มีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ     –  ๒๐๐  เมตร   ในเขตพื้นที่อำเภอโนนสะอาด    ไม่มีแม่น้ำส่วนใหญ่ที่เป็นสายหลัก    มีเพียงลำห้วยขนาดเล็ก     เช่น    ลำด้วยเสือเต้น  ลำห้วยบุ่งแก้ว    ลำห้วยโจด    ลำห้วยยาง  อ่างเก็บน้ำบ้านโสกรัง  อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย มีภูเขาล้อมรอบ    ลูก คือ ภูพานคำ   เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอำเภอโนนสะอาด   กับอำเภอหนองวัดซอ   จังหวัดอุดรธานีและ   ภูเขาสวนกวาง     เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอำเภอโนนสะอาด    กับอำเภอเขาสวนกวางและอำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น  พิกัดตำแหน่ง  ทีดี  ๗๖๑๗๘๐    มีพื้นที่ประมาณ  ๔๒๔.๙๑๓  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ๒๖๕,๕๗๐  ไร่   อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี   ๕๓  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
                        ทิศเหนือ         ติดต่อ    อำเภอกุมภวาปี  และอำเภอหนองแสง    จังหวัดอุดรธานี
                        ทิศใต้             ติดต่อ    อำเภอเขาสวนกวางและอำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น 
                        ทิศตะวันออก    ติดต่อ    อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
                        ทิศตะวันตก      ติดต่อ    อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น   และอำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบัน
  อำเภอโนนสะอาดแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่     พุทธศักราช  ๒๔๕๗   เป็น      ตำบล   ๖๓   หมู่บ้าน  
 

 

                         หน้าหลัก