ตำบลโนนสะอาด

                 ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสะอาด

   ตำบลโนนสะอาด      ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๑๗    อยู่ห่างจากอำเภอโนนสะอาด    ไปทางทิศตะวันตกประมาณ       กิโลเมตร   มีพื้นที่  ๔๓   ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตแบ่งตามลักษณะการปกครองของกระทรวงมหาดไทย  จำนวน      หมู่บ้าน    

บ้านโนนสะอาด
     หมู่ที่  ,  
               บ้านโนนสะอาด     เดิมเรียกชื่อว่า   “บ้านหนองแวงน้อย”     ก่อตั้งขึ้นโดยการนำพาของเฒ่าแก่ฮวย   แซ่ลิ้ม    อาเจ็กผ่อง    เฒ่าแก่ลี    แป๊ะฮกนายแก้วนายสด    สดงศรีนายอินทร์   ทิศแสงนายมูลมาตรนายทอนายหวด  มานะศรีนายพรม 
จันทร์สะอาด
นายสุวรรณ  สายืนนายเอบนายเดชานายสวาท  ศิริกิจ   เมื่อประมาณปีพุทธศักราช  ๒๔๖๐  ซึ่งบุคคลเหล่านี้ 
ได้พบเห็นว่า
  ทำเลที่ตั้งของหมู่บ้าน  มีแหล่งน้ำ  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่การทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์ และเพื่อนำไปสู่ความเจริญ
รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงในอนาคต
  ซึ่งแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติใกล้บริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน  จำนวน    แห่ง  คือ     
                  .  หนองแวงใหญ่    ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นบ่อน้ำ  อยู่ทิศตะวันออกบ้านหนองแวงใหญ่
                  หนองแวงน้อย    ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นบ่อน้ำ  น้ำใช้ตลอดปี  ตั้งอยู่ติดถนนมิตรภาพติดกับสถานีอนามัยโนนสะอาด
                  หนองจาน          ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นบ่อน้ำ  มีน้ำใช้ตลอดปี  โดยใช้งบประมาณของเทศบาลและของกรมชลประทานโดยแหล่งน้ำทั้ง    แห่งนี้  มีความสัมพันธ์กันอยู่ในรูปลักษณะ  เป็นรูปคางหมู    บุคคลผู้ร่วมก่อตั้งหมู่บ้านจึงเลือกเอาบริเวณนี้  คือ  ระหว่างกึ่งกลางของหนองแวงน้อยกับหนองจานเป็นที่ตั้งหมู่บ้านหนองแวงน้อย  โดยอาศัยแห่งน้ำทั้ง    แห่ง เป็นหัวใจในการทำมาหากิน  เช่น  การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  ทำไร่  ทำนา  ค้าขาย
                ต่อมาเมื่อประมาณปีพุทธศักราช   ๒๔๗๐    ทางราชการได้ขยายทางในการคมนาคม    โดยสำรวจเส้นทางเพื่อทำทางรถไฟ
เพิ่มจากจังหวัดนครราชสีมา
  ไปสู่จังหวัดอุดรธานี   ซึ่งการก่อสร้างถนนต้องผ่านบ้านเรือนของชาวบ้าน   การส่องกล้องถูกตรงเสาเรือน
ชาวบ้าน
  จึงไม่สามารถส่องกล้องเพื่อก่อสร้างต่อไปได้ทางราชการจึงขอความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้า เพื่อให้การดำเนินการได้เสร็จสิ้น    ชาวบ้านได้เข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ  มีความสะดวกสบายในอนาคต   จึงอนุญาตให้ตัดเสาบ้านเพื่อการสำรวจเส้นทางต่อไป   ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีระหว่างภาครัฐและประชาชน จากผลกระทบดังกล่าว  ชาวบ้านหนองแวงน้อย   ได้พร้อมใจกัน
ย้ายบ้านออกจากเขตทางหลวงเพื่อทำการก่อสร้างถนน
  โดยแบ่งเป็น        เส้นทาง    คือ
                 เส้นทางที่    ไปตั้งบ้านอยู่ทางทิศเหนือของหนองจาน  คือ  บ้านหนองจาน  หมู่ที่      ตำบลโนนสะอาด   ปัจจุบันอยู่
ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด
  ในปัจจุบัน
                 เส้นทางที่     ย้ายขึ้นไปตามทางรถยนต์  ซึ่งเดิมมีการค้าขายของคนจีน  ที่ตั้งขายของที่ตลาดอยู่ทางรถยนต์
ใกล้หนองแวง
    ด้านทิศเหนือ   ย้ายไปอาศัยอยู่โดยแบ่งเป็นคุ้มโนน   คุ้มใต้ และคุ้มวัด   โดยตลาดซึ่งบรรพบุรุษที่เป็นพ่อค้าชาว
จีนและไทย
    เป็นผู้นำพาบ้านหนองแวงน้อยก้าวมาสู่ความเจริญจนถึงทุกวันนี้    และเมื่อทางราชการได้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้ตั้งชื่อสถานีรถไฟ  ว่า  “สถานีโนนสะอาด”   ต่อมาชาวบ้านได้เล็งเห็นความเจริญรุ่งเรืองและชื่อมีความเหมาะสม  จึงเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อบ้านหนองแวงน้อย     มาเป็น  บ้านโนนสะอาด  หมู่  ๑ และ     มาจนถึงทุกวันนี้

บ้านหัวฝาย
    หมู่ที่    
                 บ้านหัวฝาย     ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาปีพุทธศักราช   ๒๔๕๙     เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปะโค   อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี   โดยนายที   ซ้ายศรีนายพิม   ภูหัสสวนนายศรีบัว   และนายทน   ศรีเกตุ  ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน  เพราะเห็นว่าสภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์   มีป่าดงและลำคลองล้อมรอบหมู่บ้าน  เหมาะที่จะทำการเกษตรได้หลายอย่าง  เช่น  ปลูกมะเขือเทศ  แตงกวา  ข้าวโพด  ถั่วลิสง  ฝักทอง  แตงไทย    ตลอดจนการทำไร่อ้อยซึ่งผลผลิตมาก      แต่ด้วยเหตุที่บ้านหัวฝายยังไม่ได้มีการกั้นฝาย 
เพื่อให้หมู่บ้านได้ผลผลิตทางการเกษตรได้ผลดี  จึงได้รวมตัวกันกั้นหนองฝายขึ้น (ฝาย   หมายถึง    ที่กั้นน้ำกั้น หมายถึง  กีดขวาง
หรือทำสิ่งที่กีดขวางเพื่อบัง
  คั่นหรือกันไว้  เช่น   กั้นน้ำ)

บ้านม่วงเฒ่า
    หมู่ที่    
                 เมื่อประมาณปีพุทธศักราช  ๒๔๖๔    หลวงจันทะบาล    ภูหัดสวน   และพวกได้อพยพจากอำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม
    มาตั้งรกรากทำมาหากินและได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้น และเรียกชื่อว่า   “บ้านม่วงเฒ่า”    เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เดิม
มีต้นมะม่วงป่าที่มีขนาดใหญ่มาก
    มีอายุหลายร้อยปีเกิดขึ้นที่หนองน้ำ   ชื่อ   “หนองวังม่วง”   ซึ่งอยู่ติดกับหนองวังน้ำกิน  ชาวบ้าน
มองเห็นความสำคัญ จึงใช้เป็นชื่อเรียกขานนามหมู่บ้านเท่าทุกวันนี้

บ้านหนองจาน
     หมู่ที่    
                 บ้านหนองจาน   เดิมเรียกว่า  “คุ้มป่าม่วง” อยู่ในเขตการปกครองของบ้านโนนสะอาด  ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด    จังหวัดอุดรธานี  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านโนนสะอาดและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น    “คุ้มหนองจาน”  เพราะคุ้มหนองจานจะมีหนองน้ำ
และะมีช้างป่า
   ควายป่า มากินน้ำและนอนเล่นน้ำ  ทำให้เกิดเป็นวัง  เป็นหนอง และที่หนองน้ำมีต้นจานใหญ่ต้นหนึ่ง  ออกดอกสีส้ม
สวยงามเกิดขึ้นบนเกาะกลางหนองน้ำ
   ปีพุทธศักราช  ๒๕๐๐  เมื่อผู้คนมาอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้นทางราชการ  จึงเปลี่ยนชื่อคุ้มหนองจาน      มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านหนองจาน     

บ้านโสกรัง
     หมู่ที่    
                บ้านโสกรัง    ก่อตั้งขึ้นเมื่อราษฎรอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม  โดยทางเกวียนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านหนองแวงน้อย   ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่ ๑,    และมีที่ดินทำกินอยู่ที่หมู่บ้านโสกรัง  เพื่อทำไร่  ทำนา    ซึ่งเมื่อสมัย  ๖๐   ปีก่อนเป็นป่าดง  การเดินทางไปประกอบอาชีพไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้    ซึ่งพอถึงฤดูกาลทำไร่  ทำนา   จึงได้ชักชวนกันไปทำกระท่อมพักแรม 
  บริเวณที่ทำนา   เพราะการคมนาคมลำบาก   ไม่ต้องเทียวไปเทียวมา  ในครั้งแรกอพยพไปอาศัยอยู่เพียง  -  ครอบครัวเท่านั้น
ต่อมามีผู้คนอพยพมาจากที่ต่าง ๆ  รวมทั้งลูกหลานได้แยกครอบครัวกลายเป็นชุมชนใหญ่     จึงเห็นชอบตั้งชื่อหมู่บ้านโสกรังขึ้น   เพราะสถานที่ตั้งของหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่ไม่ราบเรียบ  ไม่สม่ำเสมอ  เป็นที่ลุ่มที่ดิน  เป็นเนิน  ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า  เป็นโคก  เป็นโสก 
เป็นฮ่อม  เวลาฝนตกจะเป็นทางน้ำไหล   น้ำตก   น้ำลง   ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า   “น้ำโตนโสก”  ทำให้เป็นแอ่ง  เป็นบ่อน้ำลึก  ประกอบกับบริเวณที่น้ำตกนั้นมีต้นรังใหญ่    ผู้มาก่อตั้งบ้านเรือนจึงเอานามนี้มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน

บ้านโนนสว่างพัฒนา
    หมู่ที่     
                 บ้านโนนสว่างพัฒนา    เดิมชื่อ   “บ้านโสกรังน้อย”   แยกการปกครองออกจากบ้านโสกรัง    หมู่ที่    เมื่อประมาณ
ปีพุทธศักราช
  ๒๔๙๕     และต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔๙๖      ทางราชการได้ทำการสร้างฝายกั้นน้ำชลประทาน    ทำให้หมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์จากชลประทาน
  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาในน้ำ  การปลูกพืชผัก  และมีน้ำใช้ในการอุปโภค  ทำให้มีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น    จึงเปลี่ยนชื่อเรียกหมู่บ้านใหม่ว่า  “บ้านหัวหนอง”
                 ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช   ๒๕๑๙    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าทำให้หมู่บ้านมีความสว่างไสว   
การสัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น
  และปีพุทธศักราช ๒๕๒๒   ทางราชการได้เล็งเห็นความเจริญของหมู่บ้าน  จึงเปลี่ยนชื่อเรียกขานใหม่ว่า “บ้านโนนสว่างพัฒนา”   เป็นต้นมา

บ้านโนนหยาด
    หมู่ที่    
                 บ้านโนนหยาด  ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก  เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๑๒    เดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของตำบลโพธิ์ศรีสำราญ   อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายลุน  อินทนนท์  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก   และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      คน  คือ  นายสมบูรณ์  บริบูรณ์   และนายคำ  วงแวงไทย    ต่อมาทางราชการแบ่งการปกครองให้ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลโคกกลาง  
อำเภอโนนสะอาด
  จังหวัดอุดรธานี   โดยมี  นายบรรพต  บำรุงภักดี     เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน       

บ้านฝายเจริญสุข
     หมู่ที่     
                 บ้านฝายเจริญสุข     เดิมเรียกชื่อบ้านว่า   บ้านหัวฝาย     หมู่ที่      และเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๔๒   ได้แยกการปกครอง
ออกจากบ้านหัวฝาย
  เนื่องจากมีผู้คนเพิ่มมากขึ้น 

 

ตำบลบุ่งแก้ว ตำบลโคกกลาง ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ ตำบลทมนางาม ตำบลหนองกุงศรี
   

หน้าหลัก