ยศและตำแหน่งข้าราขการตำรวจเป็นภาษาอังกฤษ

 

ชื่อตำแหน่ง(ภาษาไทย) คำย่อ(ภาษาไทย)

ชื่อตำแหน่ง(ภาษาอังกฤษ)

คำย่อ(ภาษาอังกฤษ)
   พลตำรวจเอก พล.ต.อ.    Police General Pol.Gen.
   พลตำรวจโท พล.ต.ท.    Police Lieutenant General Pol.Lt.Gen
   พลตำรวจตรี พล.ต.ต.    Police Major General Pol.Maj.Gen.
   พันตำรวจเอก พ.ต.อ.    Police Colonel Pol.Col.
   พันตำรวจโท พ.ต.ท.    Police Lieutenant Colonel Pol.Lt.Col.
   พันตำรวจตรี พ.ต.ต.    Police Major Pol.Maj.
   ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ.    Police Captian Pol.Capt.
   ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท.    Police Lieutenant Pol.Lt.
   ร้อยตำรวจรี ร.ต.ต.    Police Sub-Lieutenant Pol.sub.Lt.
   ดาบตำรวจ ด.ต.    Police Senior Sergeant Major Pol.Sen.Sgt.Maj.
   จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต.    Police  Sergeant Major Pol.Sgt.Maj.
   สิบตำรวจเอก ส.ต.อ.    Police Sergeant PolSgt.
   สิบตำรวจโท ส.ต.ท.    Police Corporal Pol.Cpl.
   สิบตำรวจตรี ส.ต.ต.    Police Lance Corporal Pol.L/C.
   พลตำรวจ พลฯ    Police Constable Pol.Const.

ชื่อตำแหน่ง(ภาษาไทย)

คำย่อ(ภาษาไทย)

ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผบ.ตร.    COMMISSIONER - GENERAL
 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รอง ผบ.ตร.     DEPUTY COMMISSIONER - GENERAL
   (ฝ่ายบริหาร) (บร.)     (ADMINISTRATION)
   (ฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) (ปป.)     (CRIME SUPPRESSION)
   (ฝ่ายกิจการพิเศษ) (กศ.)     (SPECIAL TASKS)
   (ฝ่ายกฎหมายและสอบสวน) (กมส.)     ( LEGAL AND LITIGATION)
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วย ผบ.ตร.     ASSISTANT COMMISSION - GENERAL
   (ฝ่ายบริหาร) (บร.)     (ADMINISTRATION)
  (ฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) (ปป.)     (CRIME SUPPRESSION)
  (ฝ่ายป้องกันปราบปรามยาเสพติด) (ปส.)     (NACOTICS SUPPRESSION)
  (ฝ่ายกิจการพิเศษ) (กศ.)     (SPECIAL TASKS)
  (ฝ่ายกฎหมายและสอบสวน) (กมส.)     ( LEGAL AND LITIGATION)
 ผู้บัญชาการ ผบช.     COMMISSIONER
 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - 9 ผบช.ภ.1 - 9     COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 1-9
 รองผู้บัญชาการ รอง ผบช.     DEPUTY COMMISSIONER
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ผู้ช่วย ผบช.     ASSISTANT COMMISSIONER
 ผู้บังคับการ ผบก.     COMMANDER
 ผู้บังคับการอำนวยการ ผบก.อก.     COMMANDER OF GENERAL STAFF DIVISION
 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด.. ผบก.ภ.จว.     COMMANDER OF ...........PROVINCIAL POLICE
 รองผู้บังคับการ รอง ผบก.     DEPUTY COMMANDER
 ผู้กำกับการ ผกก.     SUPERINTENDENT
 ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาล ผกก.สนง...     SUPERINTENDENT ..........   POLICE STATION
 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอ ผกก.สภ.อ.     SUPERINTENDENT , AMPHOE .......... POLICE STATION
 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรตำบล ผกก.สภ.ต.     SUPERINTENDENT , TAMBON ..... POLICE STATION
 รองผู้กำกับการ รอง ผกก.     DEPUTY SUPERINTENDENT
 สารวัตร สว.     INSPECTOR
 สารวัตรป้องกันปราบปราม สวป.     INSPECTOR (SUPPRESSION)
 สารวัตรสอบสวน สวส.     INSPECTOR (INQUIRY)
 สารวัตรสืบสวน สว.สส.     INSPECTOR (INVESTIGATION)
 สารวัตรจราจร สว.จร.     INSPECTOR (TRAFFIC)
 สารวัตรธุรการ สว.ธร.     INSPECTOR (ADMINISTRATION)
 รอง สว. รอง สว.     SUB - INSPECTOR
 ผู้บังคับหมู่ ผบ.หมู่     SQUAD LEADER
 ลูกแถว       SERVIEMAN