ด.ต.ประหยัด   ทองจันทร์  และชุดมวลชนสัมพันธ์  ออกโครงการครู 5 นาที ที่โรงเรียนโนนสำราญ หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

 

 

     
         ด.ต.ไพโรจน์   สมพิมาย  และชุดมวลชนสัมพันธ์  ออกโครงการครู 5 นาที ที่โรงเรียนโนนสำราญ หมู่ 12 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

 

       ด.ต.ประหยัด   ทองจันทร์  และชุดมวลชนสัมพันธ์  ออกโครงการครู 5 นาที ที่โรงเรียนบ้านกุดขนวน หมู่ 3 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
     
   

    ด.ต.ไพโรจน์   สมพิมาย  และชุดมวลชนสัมพันธ์  ออกโครงการครู 5 นาที ที่โรงเรียนบ้านกุดขนวน หมู่ 3 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

 

 

 

     
    

    

        ด.ต.ประหยัด   ทองจันทร์  และชุดมวลชนสัมพันธ์  ออกโครงการครู 5 นาที ที่โรงเรียนทมนางามวิทยาคม  ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี